Join Us

Project Manager

Responsibility:

 • วางแผนและบริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผน
 • บริหารต้นทุนก่อสร้าง
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
 • บริหารจัดการ การส่งมอบห้องต่อลูกค้าให้เป็นไปตามแผน

Site Engineer

Responsibility:

 • วางแผนโครงการก่อสร้าง แผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงาน และผู้รับเหมา
 • ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • รายงานความก้าวหน้าแผนการก่อสร้าง
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Foreman

Responsibility:

 • จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงาน
 • ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการ
 • จัดหาและควบคุมวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการ
 • ตรวจสอบความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานและงานอื่นๆ

HR Origin House

recruithouse@origin.co.th

Line ID : hroriginhouse 

origin house careers

Main Benefits

ประกันภัยกลุ่มและประกันสุขภาพ

ค่าทันตกรรมประจำปี

ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

SIM โทรศัพท์

Trip ท่องเที่ยวประจำปี

ค่าช่วยเหลือกรณีพนักงานและญาติเสียชีวิต

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่วนลดของพนักงานสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์กับบริษัท


งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำไตรมาส

ทุนการศึกษาปริญญาโท

ค่ารับขวัญบุตร